Uitgevoerde werkzaamheden uitgebreid

Januari 2019 - heden: interim (co)directeur De Schatkamer

Opdracht:

Voor zover nodig de rust, veiligheid en het vertrouwen in de school terugbrengen

Coördineren plan van aanpak komen tot hogere 'opbrengsten' op verschillende beleidsterreinen

Meedenken over gewenste ontwikkelingen ten aanzien van het concept natuurlijk leren en mogelijke borgingsinterventies inclusief gewenste organisatiestructuur

Januari 2019 - heden: interim directeur IKC Donatushof

Opdracht:

Begeleid de school tijdens de overgangsperiode januari tot start op 1 maart van de nieuw benoemde directeur.

December 2017 - december 2018: Interim directeur (V)SO mytylschool De Brug (Stichting BOOR)

Opdracht:

Herstel de rust, veiligheid en profesionele cultuur

Begeleid de twee nieuwbouwprojecten

Maak de school bedrijfsmatig gezien toekomstbestendig

Opbrengsten:

Opdracht is naar tevredenheid De Brug uitgevoerd.

December 2017 - heden: interim uitstroomdirecteur dagbesteding en aansturen thema werkgroep cultuur (V)SO sector Stichting BOOR

Opbrengsten:

- Nota dagbesteding met daarin de drie kernonderdelen relevante wetgeving/eenduidig referentiekader, landelijke ontwikkelingen, huidige stand van zaken met aandachtspunten VSO sector Stichting BOOR en de zorgbekostiging met huidige stand van zaken en aandachtspunten sector (V)SO Stichting BOOR.

- Nota professionele cultuur met daarin de kernaspecten van een gewenste professionele cultuur, de huidige stand van zaken binnen de (V)SO sector Stichting BOOR en aanbevelingen.

Het bestuur bepaalt op dit moment de gewenste vervolgstappen.

september 2017 - juli 2018: Interim directeur en coach Bredeschool Overdinkel (VCO Oost Nederland)

Wegens vertrouwensbreuk tussen team en directeur vervangen van de directeur

Een aantal opbrengsten

De rust en de veiligheid is in de school teruggekeerd. Op basis van de audit is het meerjarenbeleidsplan op- en vastgesteld en zijn de kernaandachtspunten uit de audit opgelost.

December - heden: Interim directeur VSO-cluster 4 De Rietlanden te 's Hertogenbosch

Wegens vertrouwensbreuk tussen team en directeur vervangen van de directeur.

Voorlopige opbrengsten:

Sterk verbeterde professionele cultuur en pedagogisch klimaat. Op- en vastgesteld meerjaren- en jaarbeleidsplan, taakbeleid, strategisch beleidsplan ‘De Rietlanden op weg naar vernieuwend vmbo-onderwijs en kwaliteitszorgnota’, realiseren bezuiniging €750.000 op personele uitgaven, begeleiden renovatie.

6 juni 2016 - 31 oktober 2016: Interim directeur SBO Beyaert te Hengelo

School voor Speciaal Basisonderwijs.

Opdracht

Herstel het vertrouwen in zichzelf en elkaar, de rust, professionele cultuur en start met realiseren aanbevelingen audit.

Opbrengst

De opdracht is voor zover mogelijk in die korte tijd naar volle tevredenheid van de opdrachtgever uitgevoerd.

Februari - maart 2016 Organisatieonderzoek Basisschool Reuzepas te Geleen

Uitvoeren organisatie/cultuuronderzoek op een basisschool en adviezen geven over mogelijke verbetertrajecten

22 juni 2015 – 5 juni 2016: Interim directeur Utrechtse School Vereniging

Opdracht

Zorg binnen de daarvoor geldende termijnen voor het afronden van alle noodzakelijke administratieve en beleidsmatige verplichtingen, specifiek de schoolgids, het schoolplan en de cao-verplichtingen.

Bewaak, of herstel de rust binnen de school en de voortgang van ingezette ontwikkeltrajecten.

Onderzoek of er op de verschillende beleidsterreinen inclusief de invulling van de bestuurstaak belangrijke aandachtspunten zijn en adviseer het bestuur over mogelijk wenselijke ontwikkeltrajecten op de korte en/of de langere termijn.

Een aantal opbrengsten

De opdracht is naar tevredenheid uitgevoerd. De professionele cultuur is hersteld. Analyses hebben geleid tot vastgestelde en gedragen meerjarenbeleisplannen.

15 oktober 2014 – 5 juni: interim organisatieadviseur/interim directeur bestuurder PrO Stadskanaal

De school heeft vanaf februari 2012 de kwalificatie zeer zwak en van de Onderwijsinspectie tot maximaal 1 januari 2015 de tijd gekregen om tot een basisarrangement te komen. Deel team en medezeggenschapsraad heeft het vertrouwen in de (niet meer aanwezige) directeur-bestuurder opgezegd.

Opbrengsten tot nu:

School heeft na ruim drie maanden per 3 februari 2015 weer het basisarrangement.

Relatie met medezeggenschapsraad, vakbonden en andere organisaties, het onderling vertrouwen en pedagogisch klimaat is grotendeels hersteld. Maatregelen genomen ter voorkoming ‘faillissement’.

Onderzoek naar wel/niet bestuurlijke samenwerking afgerond. Intentieverklaring komen tot bestuurlijke samenwerking is op1 juni 2015 getekend en per 1 januari 2016 is de school succesvol gefuseerd.

Maart 2015 tot juli 2015: begeleider verbetertraject basisschool Het Anker te Spijkenisse

Het lukt de school niet om

de terugloop van het leerlingaantal stop te zetten, terwijl een collega-school groeit.

de visie te vertalen, terug te laten komen, in o.a. meerjarenbeleid.

Opbrengsten:

De visie, kernwaarden en uitgangspunten zijn vastgesteld. School heeft een helder beeld van de sterke en zwakke kanten, de kansen en bedreigingen van de school.

15 augustus 2015 tot 15 oktober 2015 projectleider PrO Stadskanaal

De school heeft vanaf februari 2012 de kwalificatie zeer zwak en van de Onderwijsinspectie tot maximaal 1 januari 2015 de tijd gekregen om tot een basisarrangement te komen. Deel team en medezeggenschapsraad heef het vertrouwen in de (nog aanwezige) directeur-bestuurder opgezegd.

Opbrengsten:

Op basis van gesprekken met alle betrokkenen, bestudering diverse rapportages en eigen bevindingen in een rapportage het Toezicht Houdend Bestuur geïnformeerd over de aard, ernst van de problematiek en adviezen voor vervolgstappen gegeven.

1 november 2013 tot en met 1 februari 2014: interim directeur Toermalijn Duiven.

De directeur van basisschool Toermalijn is een periode tevens tijdelijk directeur op een andere school van de Stichting geweest en heeft daar nu een vaste benoeming geaccepteerd. Toermalijn zit nu twee jaar onder de opheffingsnorm. De school heeft moeite met het organisatorisch anticiperen op de ‘nieuwe’ omstandigheden.

Een aantal opbrengsten

De school heeft nu helder en door het team gedragen beeld van de sterke en zwakke kanten van de school en de kansen en bedreigingen, waardoor men nu weet hoe er stapsgewijs op basis van een prioritering de

komende jaren aan de verder ontwikkeling van de school gewerkt kan worden.

Er is met een andere inrichting van het gebouw, het opruimen, het updaten van de schoolgids, kalender,

nieuwsbrief en een eerste aanpassing van de website een gerichte pr-start gemaakt.

16 januari 2012 tot en met 1 augustus 2013: Interim directeur De Wegwijzer te Doetinchem

Het betrof de vervanging van de directrice, die in eerste instantie een half jaar met verlof zou gaan, maar uiteindelijk niet meer kon terugkeren. De Wegwijzer is een school met ongeveer 250 leerlingen verdeeld over twee locaties. Het leerlingaantal liep sterk terug met leegstand in beide gebouwen tot gevolg. Op alle beleidsterreinen waren fundamentele aandachtspunten. Het ziekteverzuimpercentage was hoog. Ouders en leerkrachten waren ontevreden. De opdracht is twee keer verlengd.

Een aantal opbrengsten

De visie is opnieuw vastgesteld. De gebouwen zijn geschilderd en op het organisatiemodel afgestemd. De onderwijsinhoudelijke ontwikkelingen liggen vastgelegd in een gedragen meerjarenbeleidsplan. De leerkrachten werken weer als team.

Het ziekteverzuimpercentage is fors gedaald. Ouders en leerkrachten zijn trots op hun school.

1 maart 2012 tot en met 1 juli 2013: Interim directeur St Willibrordus te Spijk

Het betrof de vervanging van de plotseling overleden directeur. De school had ongeveer 45 leerlingen, zat daarmee onder de opheffingsnorm en werd bedreigd in het voortbestaan als zelfstandige school met een eigen brinnummer. Het was de enige school van het dorp. De school was al enige tijd op zoek naar mogelijkheden om zich in de nabije omgeving (inclusief Duitsland) te profileren.

Een aantal opbrengsten:

De visie is opnieuw vastgesteld. De school is gestart met een ‘nieuw’ concept en biedt nu ook de Duits taal aan alle kinderen aan. De onderwijsinhoudelijke ontwikkelingen zijn vastgelegd in een

gedragen meerjarenbeleidsplan. De school is opgeruimd en opgeknapt.

Oktober 2010 tot en met juli 2011: interim directeur De Rietschoof te Opijnen

Het betrof een basisschool met 100 leerlingen. Aan drie van de vier groepen werd door invallers lesgegeven. De intern begeleider en de directeur waren tevens ziek thuis. Het team en de medezeggenschapsraad hadden het vertrouwen in de directeur opgezegd. De school had een zwak inspectierapport.

Een aantal opbrengsten

De school wordt niet meer als zwak beoordeeld; de visie, meerjarenbeleidsplan 2011-2015 en jaarbeleidsplan 2011-2012 zijn op- en vastgesteld. Het arbeid gerelateerde ziekteverzuim is opgelost.

April 2011 tot 1 oktober 2011: begeleider re-integratieproces directeur

De directeur heeft met draagvlak van alle betrokkenen de directeurstaak weer geheel zelfstandig op zich genomen.

April 2011: verzorgen studiedag missie/visie in relatie met teamontwikkeling

Volgens de deelnemers is er een goede basis gelegd voor de toekomstige school-, en teamontwikkeling.

Mei/juni 2011: Begeleider re-integratieproces leerkracht

De leerkracht heeft weer met veel elan de werkzaamheden volledig opgepakt.

Augustus 2011: Verzorgen studiedag opbrengstgericht werken

De deelnemers geven aan een goed helder beeld te hebben gekregen van hetgeen opbrengst gericht werken inhoudt, de beginsituatie van de school en de individuele leerkracht en waar de school en de individuele leerkracht de komende jaren aan willen gaan werken.

2008 tot 1 oktober 2010: Algemeen Directeur Stichting Onderwijsgroep Spoenk

De Stichting bestaat sinds 1 januari 2008 en had ongeveer 600 leerlingen verdeeld over nu twee hoofd- en vier nevenvestigingen en 60 personeelsleden. Op de verschillende beleidsterreinen was nauwelijks beleid op- en vastgesteld. De zes scholen werden gezien als zes zelfstandige scholen. De onderwijskwaliteit was op drie scholen zwak en één school zeer zwak.

Een aantal opbrengsten:

Het ontvlechtingproces met de gemeente is afgerond. De visie en missie, strategisch beleidsplan 2010 -2014 en ICT-beleidsplan 2009-2013 zijn vastgesteld. Er ligt een nieuwe managementstructuur. In december 2010 zullen de meerjaren vervangingsplannen meubilair en onderwijsleerpakketten en de meerjarenbegroting vastgesteld worden.

De eindopbrengsten zijn in het schooljaar 2009-2010 voor het eerst op alle scholen boven het landelijk gemiddelde. Er is nog één zwakke school. Door het omzetten van twee hoofdvestigingen in nevenvestigingen is het voortbestaan van een onderwijsvoorziening in ieder dorp voorlopig gewaarborgd. Een aantal moeilijke personeelsdossiers is opgelost.

2005-2008: Directeur basisschool de Ni-je Veste

De school had 485 leerlingen verdeeld over twee locaties. De belangrijkste opdrachten waren de uit elkaar gegroeide locaties weer meer met elkaar laten samenwerken, onderwijsvernieuwing op gang brengen en de samenwerkingsproblemen in de onderbouw oplossen.

Een aantal opbrengsten:

Vastgestelde visie, meerjarenplanningen onderwijsbeleid, onderwijsleerpakketten, ICT en meubilair, invoering Taakspel, Ontwikkelingsvolgmodel, ‘Ni-je Leren’ aanschaffing nieuwe methoden taal en begrijpend lezen, afspraken over wijze van waarderen en administreren, invoering nieuw rapport, groei school, acceptabele samenwerking in de onderbouw.

2001-2005: Senior adviseur bij E&S Advies en Management in Leeuwarden (nu OSG)

1995-2001: Directeur Anne Frankscholen Doesburg/Ellecom

De school ontstond per 1 augustus 1995 na een fusie tussen een Montessorischool en een reguliere basisschool. Beide scholen hadden moeilijke jaren achter de rug, door opheffingsgevaar tot deze unieke fusie (afstand van 7 km, verschillende onderwijskundige identiteit, twee gemeenten, twee begeleidingsdiensten en twee WSNS-verbanden) gedwongen.

Een aantal opbrengsten

Vastgestelde visie, meerjaren-, personeels- en kwaliteitszorgbeleidsplannen, een financieel gezonde één-pitter met een goed imago, een sterk toenemend leerlingaantal en hoge onderwijskwaliteit, ontwikkeling van leerkrachten tot locatieleiders en directeur, realisering buurtschoolplein en Montessoripeuterspeelzaal

1987-1995: Directeur De Drie Linden te Hellendoorn

De school had 49 leerlingen en zat daarmee onder de instandhoudingsnorm. Bij mijn vertrek in 1995 had de school 80 leerlingen en zat daarmee ruim boven de norm. De school onderscheidde zich door de grote betrokkenheid van kinderen, ouders en leerkrachten, het streven om het onderwijs zo dicht mogelijk bij de kinderen aan te laten sluiten en goede opbrengsten.

1978-1987: Leraar basisonderwijs

In de periode 1978 – 1987 werkte ik op verschillende openbare basisscholen in Enschede.

Nog nieuwsgieriger geworden?

Ik maak graag een afspraak om uw vragen te beantwoorden.